Przejdź do treści

RODO

RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Bartosz Adamski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „IB RAY Bartosz Adamski”,31-767 Kraków, ul. Wlotowa 2 (dalej „My”, „IB RAY”) wykonawca usług informatycznych.


Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami (zapytania, zamówienia, umowy handlowe) zawieranymi z IB RAY.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez IB RAY?
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
• zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi klientami IB RAY
• obsługi reklamacji, gdy złożysz taką reklamację;
• obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. drogą mailową, telefonicznie, za pośrednictwem tradycyjnej poczty) w związku z realizacją umowy;
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu IB RAY, którym jest:
• zapewnienie obsługi usług płatniczych;
• prowadzenie badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności produktów, poprawy działania czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb klientów
• obsługa Twoich zgłoszeń przekazywanych w szczególności działowi serwis
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to oddzielnej zgody, Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych
• w celach marketingowych.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
IB RAY wymaga podania przez Ciebie danych firmy, adresu e-mail aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Jakie masz uprawnienia wobec IB RAY w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez IB RAY; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.
Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?
IB RAY może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym IB RAY, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. IB RAY może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
IB RAY przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji.
Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym IB RAY zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.